Skip to Content

Speak out

Speak out

Quick exit
Quick exit

Call the NSW Domestic Violence Line on   1800 65 64 63 1800 65 64 63

Magsalita ka

Kung sa tingin mo ay hindi ka ligtas sa bahay, maaari kang magsalita.

Tawagan ang Linya ng Pang-aabuso sa Tahanan sa NSW (NSW Domestic Violence Line) sa 1800 65 64 63 1800 65 64 63.

Pakikinggan ka namin, paniniwalaan at tutulungan.

Kami ay bukas ng 24 oras sa isang araw, 7 na araw sa isang linggo. May mga interpreter na makukuha at lahat ng mga tawag ay kompidensyal. Kung ikaw ay may kapansanan sa pandinig, tawagan ang National Relay Service sa 133 677 133 677.

Kung hindi mo matawagan ang Linya ng Karahasan sa Tahanan sa NSW, maaari kang maki-ugnay sa 1800RESPECT pag-uusap sa online. Kailangan mong sagutin ang ilang maiikling tanong at pagkatapos ay maaari ka nang magsimulang makipag-chat sa isang tagapayo sa online.

Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nasa kagyat na panganib, mangyaring tawagan ang Pulisya sa Triple Zero (000) (000) .

PAGKUHA NG TULONG ANO ANG KARAHASAN SA TAHANAN?

Pagkuha ng tulong

Libre ang pagtawag sa Linya ng Karahasan sa Tahanan sa NSW (NSW Domestic Violence Line) sa 1800 65 64 63 1800 65 64 63.

Ang Linya ng Karahasan sa Tahanan sa NSW ay maaaring:

 • magpaliwanag kung anong tulong ang makukuha, kabilang ang mga serbisyo at praktikal na mga suporta para sa iyo at sa iyong mga anak
 • tumulong sa pagpaplano upang mapabuti ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya, kabilang dito ang pagbibigay ng transportasyon para sa iyo at sa iyong mga anak
 • isangguni ka sa mga suportang serbisyo tulad ng pagpapayo at iba pang serbisyo sa inyong lokal na lugar
 • tumulong sa iyong makipag-ugnay sa pulisya, mga hukuman o mga abogado kung kinakailangan
 • tumulong sa iyo at sa iyong mga anak na makahanap ng ligtas na matutuluyan.

Maaari kang makipag-usap sa isang tagapayo sa online sa 1800RESPECT pag-uusap sa online.

Pagtulong sa ibang tao

Kung may kilala kang isang tao na nakararanas ng karahasan sa tahanan at pamilya, matutulungan mo silang makadama ng kaligtasan at humingi ng tulong. Kung kailangan mo ng payo kung paano ka makapagbibigay ng suporta, tawagan ang Linya ng Karahasan sa Tahanan sa NSW (NSW Domestic Violence Line) sa 1800 65 64 63 1800 65 64 63.

Pananatiling ligtas sa online at sa iyong mga device

Maaaring kasama sa karahasan sa tahanan at pamilya ang isang partner o dating partner na tumitingin sa mga website na binisita mo o gumagamit ng teknolohiya sa ibang mga paraan upang makontrol o manggipit sa iyo. Kung sa tingin mo ang mapang-abusong tao ay nanggigipit, sumusunud-sunod (stalking) o sumusubaybay sa iyo sa pamamagitan ng teknolohiya, tawagan ang Linya ng Karahasan sa Tahanan sa NSW (NSW Domestic Violence Line) sa 1800 65 64 63 1800 65 64 63.

Ano ang karahasan sa tahanan?

Ang karahasan sa tahanan at nangyayari kapag ang isang partner, dating partner o kapamilya ay sumusubok na takutin, sindakin, saktan o kontrolin ka. Sa Australya:

 • 1 sa 6 na kababaihan at 1 sa 16 na kalalakihan ay nakakaranas ng pisikal o sekswal na karahasan sa kasalukuyan o dating partner
 • 1 babae ang pinapatay sa bawat 9 na araw at 1 tao ang pinapatay sa bawat 29 araw ng isang partner
 • 1 sa 4 na kababaihan at 1 sa 20 na kalalakihan ay nakakaranas ng emosyonal na pang-aabuso mula sa kanyang partner.

Walang anumang dahilan para sa karahasan.

Mga uri ng pang-aabuso

Ang karahasan sa tahanan at pamilya ay hindi lamang pisikal. Maaaring kabilang dito ang:

 • pagtawag sa iyo ng mga pangalan o pagmamaliit sa iyo, at iba pang uri ng pang-aabuso sa salita
 • pananakot o pagsasabi sa iyo na walang sinuman ang maniniwala sa iyo, o anumang iba pang pang-aabuso na nakasasakit sa iyong damdamin
 • pagbabale-wala sa iyo o pagbabanta na sasaktan ang kaniyang sarili, at iba pang uri ng sikolohikal na pang-aabuso na nakakaapekto sa iyong kalusugan ng pag-iisip
 • hindi ka hinahayaang mag-access ng mga bank account, binibigyan ka lamang ng maliit na 'allowance' o hindi ka hinahayaang magkaroon ng trabaho, at iba pang mga uri ng pang-abuso sa pananalapi o kontrol
 • pananakit, pananakal o pagyugyog sa iyo, at iba pang mga uri ng pang-aabuso na pisikal na  nakakapinsala sa iyo
 • pamimilit sa iyong makipagtalik o magsagawa ng sekswal na mga akto, o anumang uri ng sekswal na pang-aabuso
 • pagsunod-sunod sa iyo, pagsubaybay sa iyo sa pamamagitan ng GPS o pagtawag sa iyo nang paulit-ulit, o iba pang uri ng pagsubaybay o panggigipit
 • paggamit ng mga paniniwala sa relihiyon upang takutin ka, pagpigil sa iyong isagawa ang iyong relihiyon o pamimilit sa iyong makibahagi sa mga gawaing pangrelihiyon, at iba pang uri ng pang-aabusong espirituwal o pang-aabusong pang-relihiyon
 • pamimilit sa iyong mabuntis, pamimilit sa iyong magpalaglag o pagtatapon ng iyong birth control, o anumang iba pang uri ng pang-aabuso sa pagdadalang-tao (reproductive abuse)
 • pagkuha, pagbahagi o pagbabantang ibabahagi ang iyong pribadong larawan nang walang pahintulot mo, o paggawa ng anumang uri ng pang-aabuso na batay sa larawan bilang isang paraan ng pagkontrol o pagmamaliit sa iyo
 • Pag-track ng iyong telepono, pagbabasa ng iyong mga personal na mensahe o pagkukunwaring ikaw sa online, o anumang iba pang uri ng pag-aabuso na gamit ang teknolohiya.

Mga senyales ng babala

Abangan ang mga senyales ng babala ng mapang-abusong pag-uugali, kabilang kung ang isang partner o miyembro ng pamilya ay:

 • sinusubukan kang kontrolin
 • pinupuwersa ka na gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin
 • sinasadyang saktan ka
 • nagpapakita ng sobrang pagseselos
 • minamaliit ka
 • binabantaan ka.

Return to English webpage

Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 25 Jun 2020